Babesiosis - Vets and Pets Veteriner
Vets and Pets Veteriner
ANASAYFA FORUM İÇERİK ARA GALERİ VİDEOLAR KÖPEKLER KEDİLER KUŞLAR BALIK İLETİŞİM

KATEGORİLER

Babesiosis

Babesiosis

Tarih 02 Ocak 2014, 14:37 Editör

BABESİA ENFEKSİYONLARI KÖPEK VE DİĞER TÜRLERDE AĞIRLIKLI OLARAK KENELER TARAFINDAN İLETİLEN VE ANAMİYE NEDEN OLAN BİR KAN HASTALIĞIDIR.

Evcil hayvanlar arasında insanla ilişkileri en yakın olan köpeklerin kan parazitleri, bu hayvanlarda ciddi hastalık belirtilerine neden olan önemli protozoon-lar arasında yer almaktadır. Köpeklerde babesiosis, hemolitik anemi, ikterus, hemoglobinim ve ateş gibi klinik belirtiler ile karakterize protozoal bir hastalıktır. Keneler aracılığıyla nakledilen paraziter hastalığın etkeni olan protozoonlar eritrositler içerisinde çoğalırlar. Vektör keneler eritrositer formları kan emme sırasında alarak bünyelerine katarlar ve burada gelişmelerinde devam ederler. Babesia cinsindeki parazitlerin yaşam çemberi genel olarak birbirine benzer. Vektörleri Ixodidae ailesindeki kenelerdir. Normalde bilinen 100’den fazla Babesia türü bulunmaktadır. Köpeklerde hastalık oluşturan Babesia türleri Babesia canis ve Babesia gibsoni’dir. Bu ana türlerin de kendilerine ait alt türleri bulunmaktadır. Vektörlerinin yayılışına bağlı olarak hastalık tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir.

KÖPEKLERDE BİRDEN FAZLA ALT TÜR HASTALIĞA NEDEN OLUR

Babesia etkenleri ilk olarak Romanya sınırlarında 1888 yılında Romanyalı bilim adamı Victor Babeş tarafından keşfedilmiştir. Victor Babeş’in koyun ve sığırlarda şiddetli hemolitik hastalığı identifiye etmesinin ardından birkaç yıl sonra Amerikalı Theobald Smith ve Fred Kilbome, Teksas

Sığır Ateş’ine neden olan etkeni tanımlamış ve Ba-bes tarafından açıklanan aynı hastalığın nedeni olarak parazit saptanmıştır. Çeşitli araştırmacılar tarafından edinilen yeni bilgiler ve yapılan araştırmalar ışığında, birbirine benzer morfolojik özellikler ama birbirinden farklı gene-

tik, antijenik özelliklere sahip olmaları dolayısıyla Babesia canis nomenklatürde trinominal sistemde 3 alt türe aynlmış;Babesia canis canis, Babesia canis rossi ve Babesia canis vogeli olarak adlandırılmışlardır. Köpeklerde babesiosis hastalığına neden olan iki tür Babesia canis ve Babesia gibsoni’dir. Babesiosis kenelerin aktivitelerinin aktif olduğu mevsimlerde daha fazla görülmektedir. Köpeklerde şiddetli seyretmektedir. Yavru köpeklerde bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden vakalar daha dramatik so-nuçlanabilmektedir. Kedilerde Babesiosis olguları köpeklere göre daha hafif seyretmesine rağmen yavru kedilerde ölümle sonuçlanan vakalar da görülebilmektedir. Bağışıklık sisteminin deprese olduğu durumlarda enfeksiyon daha şiddetli seyretmektedir.

BOYUTLARINA GÖRE FARKLI ADLANDIRILIR

Babesia türleri genişliklerine göre farklı isimlendirilirler. Genişliği 3 mikrondan daha büyük olanlarına “Büyük Babesia türleri” 3 mikrondan küçük olanlanna ise küçük Babesia Türleri adı verilir. Babesia canis, büyük babesia türleri arasında yer almaktadır. Organizmaya girdikten sonra eritrositlerin içine yerleşen etken, genellikle Türkiye’de babesiosis

Ülkemizde köpeklerde babesiosisle ilgili yapılan ilk çalışmaya göre (Merdivenci A.) İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'da Piroplasma canis bulunmuştur. Daha sonra Ankara'da bir köpekte Babesia canis'in varlığı mikroskobik olarak bildirilmiştir. Aydın ilinde klinik olarak babesiosis semptomları bulunan 7 köpekte B.canis PCR ile saptanmıştır. Ege Bölgesi'nde yapılan bir diğer çalışmada 383 köpekten 4 tanesinde B.canis vogeli saptanmıştır. İstanbul'da ise 3 köpeğin kan incelemelerinde mikroskobik bakıda görülen Babesia türleri, PCR-RFLP yöntemi iie B.canis vogeli alt türü olarak saptanmıştır.

tek armut formunda veya merozoitlerin ikiye bölünmesi nedeniyle çift armut formunda görülmektedir. Bir ucu nokta şeklinde düğmeli ve bir ucu ise küt olan Babesia’nın sitoplazması vakuollüdür. Bir eritrosit içerisinde yaklaşık 16 kadar B.canis’e rastlanabilir. Babesia gibsoni ise Küçük Babesia Türleri arasında yer alır ve genellikle eritrositler içerisinde yuvarlak, oval ya da taşlı yüzük gibi çeşitli şekillerde bulunur.

ETKENİN EPİZOOTİYOLOJİSİ

Hastalık, tropikal ve ılıman bölgelerde kene popülasyonuna bağlı olarak dağılım gösterir. Bulundukları bölgelere göre köpeklerde hastalığın değişkenlik göstermesinin sebebi, Babesia türlerinin ve çevrenin ekolojik durumunun farklı olmasıdır. Babesia canis; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’da görülmektedir. B.canis köpek, kurt, tilki ve çakallarda hastalık meydana getirmektedir. Babesia canis ca-nis’in vektörü Dermacentor reticulatus, B.canis vogeli’nin vektörü Rhipicepha-lus sanguineus ve Haemaphysalis leachii, B.gibsoni’nin vektörü ise Rhipicephalus sanguineus ve Haemaphysalis bispinosa
soylarına bağlı üç konakçılı kene türleridir.

Bu kene türleri etkenleri hem transtadial hem de transovarial yolla nakletmektedir. Hastalığın iaü-ojenik yolla bulaşmasında kan nakillerinin rolü büyüktür. Ayrıca kan emici sineklerin de hastalığı bulaştırdığı tahmin edilmektedir.

RİSK FAKTÖRLERİ

Babesia enfeksiyonları hastalığı taşıyan kenelerle oıtak alanlarda, dünya çapında meydana gelir. Her köpek enfekte olabilirken küçük köpekler hastalıktan daha ciddi zarar görme eğilimindedir. Greyhounds, pit bull terrier ve American Staffordshire terrier’in (Greyhounds Babesia canis ve ter-rierler Babesia gibsoni ile) enfeksiyona en duyarlı ırklar olduğu görülmektedir. Fransa’da yapılan bazı araştırmalar ise; Spaniel, Cocker, Griffon, Yorkshire terrier, Dober-man, Pekinese gibi ırkların hastalığa daha duyarlıyken Beagle, Fox temer, Porcelain, Teckel ve Mongrel gibi ırkların babesiosise dirençli olduğunu göstermiştir.

KLİNİK TABLO

Hastalığın klinik bulgulan sporadik ve endemik olduğu bölgeler arasında farklılık arz etmektedir. Endemik bölgelerde kronik seyreden enfeksiyon, hastalığın az görüldüğü bölgelerde son derece tehlikelidir. Köpeklerde oluşan Babesia enfeksiyonunda; hayvanın yaşı, bireysel özelliklerinin farklılığı, bağışıklık durumu, enfeksiyonun safhası, enfeksiyona karşı gelişen cevap ve sekonder hastalıklar klinik belirtileri etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. B.canis enfeksiyonunda hastalığın seyrine göre karakteristik olarak ateş, farklılık gösteren hemolitik anemi, hemoglobinüri, trombositopeni, ikterus ve birçok organda fonksiyon bozuklukları görülmektedir. Depresif davranış özellikleri, anoreksia, sanlık, kaşeksi, bunın ve göz akıntısı ve len-fadenopati de görülebilir. Hastalık perakut, akut ve subklinik olarak görülür. Yanı sıra B.canis’te serebral form da görülmektedir.

Perakut Form: 24 saatten daha kısa sürede klinik bulguların görüldüğü ve köpeğin kollaps durumunda olduğu safhadır. Daha çok yavru köpeklerde görülmektedir. Özellikle genç köpeklerde yüksek parazitemi görülebilir. Bu safhadaki köpeklerin çoğunda daha sonra diğer komplikasyonlar gelişebilir. Ölüm dolaşım yetmezliği sonucu hipotansif şok ve organ yetmezliği ile karakterizedir. Ölüm genellikle ilk klinik belirtinin görülmesinden sonraki 24 saat içinde meydana gelebilir.

Akut Form: Babesia gibsoni enfeksiyonunda daha çok gözlenir. Ateş, halsizlik ve anemi ortak belirti olarak görülür. Göze çarpan diğer belirtiler depresyon, letarji, susama, solumada güçlük, nabızda hızlanma, koyu san vc kırmız renkte idrar örülür. Eritrositlerin yıkımı devam ederse dalak büyümesi ve len-fadenopati görülebilir. Akut dönemden kurtulan hayvanlarda ateşin hafiflemesi ile birlikte hastalık kronik bir seyir takip etmektedir.

Kronik Form: Babesia gibsoni enfeksiyonunda gözlenir. Klinik belirtiler çok belirgin değildir bununla birlikte, intermitens bir ateş, halsizlik ve kilo kaybı sıkça görülen belirtilerdir. Makrositik hipokromik tipte anemi tablosu şekillenir. Hayvan ya ilerleyen kaşeksi nedeniyle ölür veya tam tersi olarak durumu iriye gitmeye başlar ve iyileşir. Hastalığın kronik formu 1-3 ay kadar sürmektedir. Konağın parazitlerle enfeksiyonunda, mevcut enfeksiyon sayesinde reenfeksiyona veya süperenfeksi-yona direnç göstermesi ve konkomittant bağışıklık gelişir.

Çoklu organ yetmezlikleri: Organların işlevlerini yapamaması sonucunda şekillenmektedir. Şok tablosu ile birlikte vasküler statis ve vasküler endoteldeki harabiyete bağlı olarak intravasküler koagulasyon şekillenebilir. Akut böbrek yetmezliği daha ziyade yaşlı köpeklerde sorun olabilmektedir. Bu tip akut yetmezlik hipovolemik şok ve hipotansif kökenli olabilmektedir. Babesiosis etkenleri eritrositlere affinite duyduklarından eritrositler içerisinde gelişerek bir müddet sonra eritrositlerin özelliklerini kaybetmelerine ve nihayetinde lize olmalarına neden olurlar. Bu hücre yıkıntıları böbrek tubüllerini etkiler ve tıkanmalara neden olabilir.


Babesia’nın belirtileri

Babesia enfeksiyonun şiddeti geniş bir yelpaze sergilemektedir. Bazen ölümcül ve çok şiddetli olabilirken bazen de çok hafif olabilir ve köpekler belirti bile göstermeyebilir. Şiddeti esas olarak Babesia türlerine bağlı olmakla birlikte, aynı zamanda köpeğin bağışıklık sistemine de bağlıdır. Ağır vakalarda, akciğer, gastrointestinal sistem, böbrek ve sinir sistemi gibi çoklu organ sistemleri aynı zamanda etkilenebilir. Bazen köpekler Babesiosis'in çok ani formuna yakalanır ve aniden şok ve kollapsa girer.

Hastalığın seyri döngüsel olabilir ve semptomları şunları içerebilir

Ateş, zayıflama, letarji, soluk diş etleri ve dil, kırmızı veya turuncu idrar, sarılık (cilt, diş etleri ve sklera vb. sarı renk değişimleri), genişlemiş lenf düğümleri, genişlemiş dalak


LABORATUAR BULGULAR

Babesia canis’in alt türlerinin sebebiyet verdiği tablo birbirinden farklıdır. Köpek babesiosisinde anemi ve trombositopeni yaygın olarak görülen kan tablosu bozukluklarıdır. Anemi başlangıçta hafif şiddette ve normositik, normokromik anemiyken sonrasında makrositik, hipokromik anemi meydana gelir. B.canis’in alt türleri ile oluşan tüm enfeksiyonlarda şiddetli trom-bositopenin ortak bulgu olduğu tespit edilmiştir. Lökosit tablosu değişken olmakla birlikte, lökositozis, lökopeni, nötrofili, nöt-ropeni, lenfositozis ve eozinofili görülebilir. Lökositozis her daim ortak bir bulgu olarak karşımıza çıkmaz. Hemolitik anemi bulgulan, bilirubinemi, bilirubinüri, hemoglobinim, rejeneratif anemi, hastalıkta görülebilen laboratuar bulgularıdır.

TEŞHİS VE TEDAVİ

Babesiosis’in bölgedeki epidemiyolojik durumu, bölgedeki kene popülasyonun bilinmesi destekleyicidir ayrıca klinik ve laboratuar bulgular da göz önünde bulundurulmalıdır. Buna karşın Babesiosis’de tanıyı doğrulamak zor olabilir. Kan testleri kırmızı kan hücreleri ve trombosit (trombositopeni) sayısında bir azalma gösterebilir, ancak bu Babesia’ya özgü değildir. Mikroskobik bakıda Babesia organizma-lanmn varlığı incelenebilir. Onlar varsa, hastalık teyit edilebilir, ancak her zaman mikroskopta görünmüyor olabilir.Babe-sia’ya karşı antikorlann oluşup oluşmadığını belirlemek için kan test edilebilir. Özel testler kullanılarak Babesia’dan genetik materyal alınıp kontrol edebilir ve bu aslında en hassas yöntemken yaygın değildir ve de bazı sınırlamalar vardır. Genel olarak klinik belirtiler ve anamnez ile birlikte laboratuar testleri bir arada tanıyı koymak için kullanılır. Klinik olarak anemi ile seyreden diğer hastalıklarla karışabilir. Özellikle Ehrlichiosis ile ayrımının yapılması gerekir. Ehrlichiosis hastalığında aneminin nonrejeneretif karakterde olması Babesiosis ile ayrımında önemli bir faktördür. Karıştığı diğer hastalıklar gene kene ile taşman Lyme ve Rocky Mountain benekli ateşidir. Çeşitli ilaçlar değişken derecelerde başarı ile Babesia tedavisinde kullanılmaktadır. Ağır vakalarda, kan nakli gerekebilir. Tedavi babesiosisin belirtilerini azaltır, ancak birçok durumda, parazit vücuttan tamamen temizlenmez. Köpekler düşük düzeyde enfekte kalır ve Babesia stres veya düşük bağışıklık durumunda yeniden ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın yayılmasını önlemek için; Babesia teşhisi konan köpekler, yetiştirme veya kan do-nörü olarak kullanılmamalıdır. Babesia taşıyan keneler için önlem almak babesi-osisi önlemenin en iyi yoludur. Köpekler her gün kenelerin varlığı açısından kontrol edilmeli ve mevcutsa en kısa zamanda vücuttan uzaklaştırmak gereklidir (kenelerin Babesia’yı yaymak için en az 24-48 saat beslemesi gerekir). Veteriner hekim tavsiyesi ile parazit tedavisi yapılmalıdır. Aşı da Avrupa’da mevcuttur ancak Babesia’nm tüm suşlanna karşı %100 etkili değildir.'-*

KAYNAKLAR

> Ege Bölgesinde köpek babesiosisinin yaygınlığı- Veteriner Hekim Gülcan Kırlı

> Köpeklerde Babesiosis (Kene Kaynaklı Protozoal Bir Enfeksiyon)-Uzman Veteriner Hekim Cemal Kurt

> Babesia Infections in Dogs- Signs, Diagnosis and Treatme

Bu haber 2563 defa okunmuştur.

facebook yorum
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

KÖPEKLER HAKKINDA

KÖPEKLERDE DİŞ TEMİZLİĞİ

KÖPEKLERDE DİŞ TEMİZLİĞİ KÖPEKLERDE DİŞ TEMİZLİĞİ

Israrla ve Durmadan Bir Şeylere Sıkışıp Kalan Dünya Tatlısı 11 Shiba Inu Cinsi Köpek

Israrla ve Durmadan Bir Şeylere Sıkışıp Kalan Dünya Tatlısı 11 Shiba Inu Cinsi Köpek Neden bunlar hep sizin başınıza geliyor sevgili Shiba İnu'lar :( :D:D

Pet Sigorta

SAHİPLENDİRME

Bu sitenin tüm hakları saklıdır.Sitenin içeriği kaydedilmekte ve telif hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcı, ticari olmamak, orjinalliğini bozmamak ve kaynak göstermek koşulu ile sitedeki içeriği kopyalamakta, dağıtmakta ve yayınlamakta özgürdür. Kullanıcı, siteden kopyaladığı içeriği bir internet sayfasında yayınlayabilmesi için, içeriği yayınladığı sayfadan siteye bağlantı vermek zorundadır.İçerik nedeni ile hakları ihlal edildiğini düşünen her gerçek ve tüzel kişi, iletişim sayfasından site yöneticisi ile irtibata geçerek kendisi ile ilgili içeriğin yayından kaldırılmasını istemelidir. © Copyright 2013 Vets & Pets Veteriner Kliniği
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi